ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV E-SHOPU

 

Spoločnosť Bolso, s.r.o., so sídlom Školská 259/10, Slovenský Grob, 900 26, IČO: 53 594 983,, zapísanej v obchodnom registri Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 150741/B, tel: +421 220 250 278, e-mail: [email protected] (poverená osoba) , internetová stránka: pneu-kvalitne.sk ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako„Prevádzkovateľ“) považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvoril zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov.

Zoznam osobných údajov a rozsah spracovania

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli pri registrácii alebo pri nákupe tovaru alebo pri poskytnutí služby, alebo pri reklamácii tovaru formou objednávky alebo telefonicky alebo písomne, a to: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo Vašej platobnej karty a číslo účtu a bankové spojenie. V súvislosti s elektronickým prístupom k internetovej stránke sú spracúvané aj IP adresa, súbory cookies, štatistiky týkajúce sa návštevnosti stránky a správania sa návštevníkov, prípadne divace identifikátor Vášho zariadenia. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v písomnej a elektronickej forme.

Prevádzkovateľ nespracúva žiadne citlivé osobné údaje resp. osobné údaje zvláštnej kategórie. Prevádzkovateľ Vás môže za určitých okolností (pri overovaní Vašej identity v prípade povinnosti zaslať Vám osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame) požiadať o preukaz totožnosti.

Deti mladšie ako 16 rokov si nesmú vytvárať vlastné kontá.

 

Súbory cookie a ďalšie technológie

Webové stránky, e-mailové správy a reklamy Prevádzkovateľa môžu používať súbory „cookies“ a ďalšie technológie. Tieto pomáhajú Prevádzkovateľovi lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti webovej stránky ľudia navštívili. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádzame ako s osobnými údajmi.

Ak chcete zakázať súbory cookie pre Vami používaný webový prehliadač, prejdite do Nastavení webového prehliadača, kde môžete potom meniť svoje nastavenia a blokovať súbory cookie. V prípade zakázania súborov cookie môžu byť niektoré funkcie webovej stránky Prevádzkovateľa nedostupné.

 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované za účelom splnenia zmluvných povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy a z Vašej účasti v databáze odberateľov newsletter Prevádzkovateľa.

 

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru

Pri Va š ej r egistrácii pri nákupe tovaru, alebo  objednávky  slu ž by  cez  webovú stránku pneu-kvalitne.sk. je nevyhnutne potrebné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail ev. číslo Vašej platobnej karty, za účelom plnenia zmluvných povinností, najmä dodania tovaru, riadneho vybavenia reklamácie tovaru a odstránenia vady tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy, alebo vrátenia tovaru je nevyhnutne potrebné spracúvať aj číslo Vášho účtu a bankové spojenie, za účelom vrátenia peňazí.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie zmluvy týkajúcej sa predaja tovaru, a to v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu týkajúceho sa predaja tovaru a bez ich poskytnutia nie je možné Vám predať a dodať tovar.

 

Spracovanie osobných údajov pre newsletter – všeobecná reklama

Ak Prevádzkovateľ s Vami uzatvoril zmluvu, je Prevádzkovateľ oprávnený v medziach legitímneho očakávania a neobťažujúcim spôsobom zasielať Vám ďalšie informácie a relevantné obchodné ponuky vo všeobecnej podobe, ktoré nemajú charakter personalizovanej reklamy, a to na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spočívajúceho v záujme ponúknuť Vám naše tovary a služby .

Ak Prevádzkovateľ s Vami neuzatvoril zmluvu, na zasielanie newsletter – všeobecnej reklamy (aktuálnych ponúk, informácií o prebiehajúcich akciách a zľavách tovaru, služieb a poďakovaní) je potrebný Váš súhlas s prijímaním newsletter - všeobecnej reklamy. V prípade udelenia súhlasu Prevádzkovateľ pri zasielaní takejto reklamy elektronicky e-mailom využíva Vaše meno a priezvisko a e- mail. Účelom spracovania údajov je zasielanie newsletter – všeobecnej reklamy (aktuálnych ponúk, informácií o prebiehajúcich akciách a zľavách tovaru, služieb a poďakovaní, ktoré nemajú charakter personalizovanej reklamy) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na prijímanie newsletter – všeobecnej reklamy a bez ich poskytnutia uvedené informácie a zľavy nedostanete.

 

Plnenie právnych povinností

Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje aj v súvislosti s plnením právnych povinností ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU.

 

Ochrana práv a právnych nárokov

Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade, pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa, alebo pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, alebo iných osôb (podľa Nariadenia).

 

Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ používa na poskytovanie služieb a spracúvanie Vašich osobných údajov sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje výlučne podľa pokynov Prevádzkovateľa a sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov. Pri výbere sprostredkovateľov Prevádzkovateľ dbá na to, aby poskytovali dostatočné záruky na to, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje v zložení meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje v zložení meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo spoločnosti poskytujúcej účtovné služby, daňové služby a právne služby. Prevádzkovateľ môže sprístupniť Vaše osobné údaje subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.).

Spoločnosti, ktorým sú poskytované Vaše osobné údaje, sú povinné ochraňovať vaše údaje.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více info OK